Hop-dong-thuong-mai-giưa-hai-cong-ty
Hop-dong-thuong-mai-giưa-hai-cong-ty

Hợp đồng có thể được xác lập giữa hai cá nhân, giữa cá nhân với công ty. Và hai công ty với nhau. Đối với một số hợp đồng có quy định về hình thức. Vậy  hợp đồng giữa các công ty có quy định về hình thức không. Hợp đồng thương mại giữa hai công ty được thực hiện dưới hình thức nào.

Quy định về hợp đồng

Khái niệm

Điều 385 Bộ luật dân sự 2015, quy định về hợp đồng như sau:

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Nội dung của hợp đồng

Điều 389 quy định về nội dung hợp đồng như sau:

Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng.

Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:

 • Đối tượng của hợp đồng;
 • Số lượng, chất lượng;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp.

Các loại hợp đồng chính

Điều 402 Bộ luật dân sự 2015, quy định. Hợp đồng gồm các loại chủ yếu sau đây:

 1. Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau.
 2. Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ.
 3. Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ.
 4. Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính.
 5. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó.
 6. Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.

Hợp đồng thương mại giữa hai công ty được thực hiện dưới hình thức nào?

Căn cứ Điều 24 Luật Thương mại 2005 quy định về hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá như sau:

 • Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.
 • Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó

Căn cứ Điều 74 Luật Thương mại 2005 quy định về hình thức hợp đồng dịch vụ như sau:

 • Hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.
 • Đối với các loại hợp đồng dịch vụ mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.

Như vậy, hình thức hợp đồng giữa hai công ty không có quy định về hình thức. Hợp đồng thương mại giữa hai công ty có thể được lập bằng văn bản, lời nói hoặc hình thức điện tử. Trừ các hợp đồng phải công chứng theo quy định của pháp luật.

Trên đây là bài viết của Bình Dương law. Nếu bạn có câu hỏi hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn luật cụ thể. Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi với kinh nghiệm chuyên sau và đa dạng lĩnh vực.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây